ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 8 รายอย่างต่อเนื่อง


ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 8 รายอย่างต่อเนื่อง

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 12 ธ.ค.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสระน้ำประจำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 8 ราย ดังนี้

 

1. นายทองเลื่อน นาสำแดง ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ได้ขุดสระนำ้ในปี 2549 มีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร ในพื้นที่ 2 ไร่ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ,พืชไร่ 1 งาน, เลี้ยงปลา 2,500 ตัว, สร้างเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.นาย สมบูรณ์ จอมคำสิงห์ บ้านดู่ ต.หนองแก้ว อ.เมือง ซึ่งได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2558 ขนาด 20×15 เมตร ความลึก 3 เมตร ใช้เลี้ยงปลานิล และ ปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว เลี้ยงวัว 7 ตัว มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

3. นายทองสุข ศิริกุล บ.สังข์ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี ได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2560 ขนาด 15×30 เมตร ความลึก 3 เมตร ปลูกพืชผักสวนครัว ,เลี้ยงปลานิลในบ่อจำนวน 2,000 ตัว
4.นางจันทรา ชมเชี่ยวชาญ บ.วังยาว ม.8 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง ซึ่งได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2560 ขนาด 15×30 เมตร ความลึก 3 เมตร ใช้ในการปลูกพืชยืนต้นจำนวน 2 ไร่ เลี้ยงปลานิล จำนวน 1,000 ตัว และใช้ทำการเกษตรที่ใช้น้ำไม่มาก ได้ตลอดทั้งปี

5. นายคำปุ่น ลือจันดา บ้านดอนดู่ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ ได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2551 ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนจำนวน 5,000 ตัว, ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงวัว 5 ตัว มีนำ้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
6.นายจันทา ปัดถารัตน์ บ้านเหล่ายุง ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน ได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2555 ใช้เลี้ยงปลาช่อนและปลาดุกจำนวน 3,000 ตัว และเลี้ยงวัว 11 ตัว มีนำ้ใช้ตลอดทั้งปี

7.นายจำลอง ปิวิสาร บ้านกลาง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2558 ขนาด 20×20 เมตร ความลึก 3 เมตร ใช้นำ้ในการ เลี้ยงไก่ 20 ตัว,ปลาดุก 1,000 ตัว,ปลานิล 500 ตัว,วัว 5 ตัว,เป็ด 10 ตัว,เเพะ 6 ตัว,ปลูกพริก 1 ไร่ มีนำ้เพียงพอในทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี
8.นายทองสา โลแพทย์ บ.เหล่างาม ม.2 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย ได้ขุดสระนำ้เมื่อปี 2559 โดยได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพาะเห็ด, ปลูกถั่วฝักยาว, ข้าวโพด, แตงโม มีนำ้เพียงพอใช้ตลอดทั้งปีและสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

—///—ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

,