มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก !!! บ้านหนองตาไก้น้อย เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมรับ นทท.มาเยือน


มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก !!! บ้านหนองตาไก้น้อย เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมรับ นทท.มาเยือน

วันที่ 12 ธันวาคม นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง เดินทางมาเป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอ -นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง นางสาวบังอร ยินดีชาติ ปลัด อบต.หนองกง รักษาราชการแทนนายก อบต.หนองกง นางสาวจตุพร ศรชัย กำนันตำบลหนองกง นายประวิทย์ บุตรราช ผู้ใหญ่บ้านหนองตาไก้น้อย นายเชียน ลุนลา ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้น้อย และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้

 

สำหรับโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงให้เกิดเป็นรายได้ การปรับ กลยุทธ์เชิงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรม เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน

 

บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากอำเภอนางรอง ให้ดำเนินการตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มจักรสาน และไฮไลท์ของงานก็คือกลุ่มผลิตข้าวปุ้นโบราณ (ขนมจีน) ซึ่งหาชมได้ยาก ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน /พื้นบ้าน และในพิธีเปิดนั้นจัดให้มีการรำบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติกว่า 200คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดต่อไป

 

 

 

/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าวภาพ https://youtu.be/y4HsMwtSOE4