Reporter&Thai Army

พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔/ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ และกำลังพลกรมทหารราบที่ ๔ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/องค์การปกครองท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๑๓๐๘๓๐ – ๑๓๑๐๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม รส.จว.อ. โดย พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔/ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ และกำลังพลกรมทหารราบที่ ๔ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/องค์การปกครองท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่สาธารณะหลังที่ทำการอำเภอหนองขาหย่าง ม.๒ ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา นอภ.หนองขาหย่าง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย