ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า, สภ.เวียงป่าเป้า, หน่วยงานส่วนราชการ, หน่วยงานส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรม “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่”


เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า, สภ.เวียงป่าเป้า, หน่วยงานส่วนราชการ, หน่วยงานส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรม “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ร.ร.บ้านห้วยหินลาดใน ม.๗ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า เพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งการบริการตรวจสุขภาพ, ทันตกรรมเคลื่อนที่, การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง, บริการตัดผม และรับเรื่องร้องเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๘๐ คน โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย