ร้อยเอ็ด”นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล” รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด”ประธาน”นำทีมคณะกรรมการนิเทศฯ ผสมผสาน”ลงเยี่ยม”ติดตาม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!#!!


ร้อยเอ็ด”นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล” รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด”ประธาน”นำทีมคณะกรรมการนิเทศฯ ผสมผสาน”ลงเยี่ยม”ติดตาม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!#!!

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เมื่อเช้านี้ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด”ประธาน”พร้อมด้วย นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด *นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนำคณะกรรมการนิเทศฯและนักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ออกนิเทศฯติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นอำเภอที่ 8 ที่ คปสอ.ศรีสมเด็จ.

**โดยมี นายแพทย์อัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยนายมานะ ศิริเลี้ยง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ และนางประกายวัลย์ มณีกัญญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย นำคณะกรรมการ คปสอ.ศรีสมเด็จ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตลอดจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.™

 

***พร้อมเดินเยี่ยมชมสถานที่ที่ต่างๆศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกองทุนหมู่บ้าน บ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่ได้จัดเตรียมต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างดีพร้อมเดินทางกลับการต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมากฯ

*****วิสัยทัศน์::ประชาชนชาวร้อยเอ็ดสุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง!!#

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

//////////๑๐๑ smart city ///////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม :: รายงาน
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด