รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง


เมื่อ ๑๓๑๔๓๐ – ๑๓๑๕๓๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ น.ส.พิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง, จนท.ตร.สภ.หนองฉางฯ, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสา พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ น.ส.สุดใจ สาริกัน อายุ ๘๓ปี บ้านเลขที่ ๓๒ / ๑ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ, นาย กนกทรัพย์ คงไทย อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ, นาย พิมพ์ ตามพระหัตธิ อายุ ๔๙ ปี บ้านเลขที่ ๔๔ / ๑ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ และ นาย ทาน ตามพระหัตธิ อายุ ๗๘ปี บ้านเลขที่ ๒๖ / ๑ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๒ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,