ร้อยเอ็ดพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562คุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 365 วัน ปลอดภัย เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 2.5 คน/แสนประชากร/ปี


ร้อยเอ็ดพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562คุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 365 วัน ปลอดภัย เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 2.5 คน/แสนประชากร/ปี

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

-วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2561 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด และเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

โดยสรุปประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากการประชุมฯ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี (365 วัน ปลอดภัย) เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย (ลดลง 2.5 คน/แสนประชากร/ปี)

2. เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำชับให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

3. ให้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

4. ให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ศปถ.จ.ร้อยเอ็ด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูลในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–