Uncategorized

ตราด /เทศบาลตำบลคลองใหญ่จัดสองโครงการ ถนนคนเดิน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ตราด /เทศบาลตำบลคลองใหญ่จัดสองโครงการ ถนนคนเดิน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกตราด/ เวลา19 นาฬิกาเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิระชาญ ประทีปปาระยะกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน และโครงการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่บริเวณเวทีหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โดยนายอําพล อุ่นชู ปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายง่านถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมพิธี

ซึ่งโครงการ รวมพลัง กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และโครงการถนนคนเดินเป็นโครงการที่ช่วยให้เด็ก และเยาวชนได้กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอําเภอคลองใหญ่ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยจะมีการแสดงของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นทุกโรงเรียนเข้าร่วมแสดง
นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองใหญ่ บอกว่าโครงการนี้เป็นเวทีให้เด็กๆ เยาวชนได้แสดงออกทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พ่อค้า ประชาชน นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาถึง 16 ปีแล้วต่อไปด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงาน