Uncategorized ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษในประเด็นเกี่ยวกับ “โครงสร้างการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ” และนายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานด้านการศึกษา อาทิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการเสวนา
การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กรอบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเพื่อให้หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการสามารถนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน