Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา นักเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดหมั้วครัวละอ่อน)

พะเยา นักเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดหมั้วครัวละอ่อน)

โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกครั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม อยู่อย่างพอเพียง

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เปิดเผยว่า ในกาดมั่วคัวละอ่อนภายในโรงเรียนอนุบาลพะเยา โดยการจำลองกาดมั่วคัวละอ่อนเสมือนจริง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าก็จะเสียค่าเช่าร้าน ๆ ละ 1 บาท

เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการประหยัดและอดออม และเป็นการนำทักษะการเรียนรู้ การดำรงชีวิตประจำวันในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กาดมั่วครัวละอ่อน เป็นกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยนักเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายตามจุดที่กำหนดให้ในแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว

https://youtu.be/8OqnIY1KRyQ