Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม ทพ.๓๒ ได้มอบหมายให้ ร.ต.สุรเชษฐ์ แก้วชาลุน ผช.ฝอ.๔ กรม ทพ.๓๒ เป็นผู้แทนนำกำลังพล กรม ทพ.๓๒ เข้าร่วมพิธีปล่อยกำลังพลเพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐
พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม ทพ.๓๒ ได้มอบหมายให้ ร.ต.สุรเชษฐ์ แก้วชาลุน ผช.ฝอ.๔ กรม ทพ.๓๒ เป็นผู้แทนนำกำลังพล กรม ทพ.๓๒ เข้าร่วมพิธีปล่อยกำลังพลเพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และรณรงค์ ๖๐

 

วันอันตราย งดเว้นการเผา ลดไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่ จว.น.น. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป ) ส่วนหน้า จว.น.น. และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประกอบกับวันที่ ๑๔ ม.ค. ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และปล่อยแถวเริ่มปฏิบัติการทันที โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์ราชการ จว.น.น. ต.ไชยสถาน อ.เมือง จว.น.น. มีผู้ร่วมพิธีจำนวน ๕๐๐ คน