Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว ลำพูน

??กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฯ โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ

??กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฯ โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ

********************

▶️เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ) จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีเยาวชนจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน โดยมี พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติต่างๆ ประกอบด้วย

⚠️- จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา
?- จัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์และป้องกันไฟป่า
?- จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืช และการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
?- จัดทัศนศึกษา นำเยาวชนไปศึกษาการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
?- นำเยาวชนปฏิบัติจริง สร้าง ฝายชะลอน้ำ ร่วมกับส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บ.ทาทุ่งไผ่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

▶️โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชน เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด และช่วยเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารในชุมชนให้กับภาครัฐ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย