Reporter&Thai Army

ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. ชป.มวลชน อ.เมืองตาก ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑, ๐๙๐๐ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.
ชป.มวลชน อ.เมืองตาก ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ กวาดเศษใบไม้ ณ บริเวณถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก จว.ต.ก.