ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา (G-Rice Thungkula)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา (G-Rice Thungkula)
– วันนี้(14 ก.พ. 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา (G-Rice Thungkula) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-การฝึกอบรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการข้าวด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศให้กับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ/ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตจากข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ///////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม\\รายงาน