Reporter&Thai Army

สมาคมเครือข่ายสื่อภาคอีสาน รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19

สมาคมเครือข่ายสื่อภาคอีสาน รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 – 2561 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แด่ดารา ศิลปิน และบุคคลในแวดวงโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลเกียรติยศ โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้รับรางวัลเทพทองเข้าเฝ้า รับพระราชทานรางวัลเทพทอง เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทองพระราชทานถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆ ขึ้นไปโดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุ มอบให้กับนักจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี ประเภทองค์กร มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่น และองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม และโล่รางวัลให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง
ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารางวัลพระราชทานทั้งหมด 84 รางวัล ได้แก่ องค์กรดีเด่น 29 รางวัล นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 25 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น 21 รางวัล และโล่เกียรติยศสำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 9 รางวัล ซึ่งมีพิธีกร ศิลปินนักร้อง นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และดารานักแสดงอีกมากมาย ในการนี้ พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เป็นผู้แทน สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น

พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ทรงคุณค่า รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันการทำงานที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เราต้องคิดดีและทำดีต่อไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะ เป็นบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย “ปูชนียบุคคลไทย” สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และ สภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย โดยมี พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ