Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาใว้อุปโภคบริโภค

เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาใว้อุปโภคบริโภค เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลกระทบทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคๅไปแจกจ่ายในครั้งนี้ จำนวนน้ำทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย