Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่๑ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จ.ว.อ.น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้วยคต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียนโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม,และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำตามโครงการ

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ – ๑๔๑๑๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่๑ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จ.ว.อ.น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้วยคต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียนโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม,และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำตามโครงการ ชุมชนรวมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมี นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคตกล่าวเปิดกิจกกรม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคต หมู่ที่๑ บ้านชุมทหาร ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย