ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุม ทรัสตีชิพเคาน์ซิล สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ทรัสตีชิพเคาน์ซิล สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 ซึ่งเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “นโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่คำนึงถึงมิติหญิงชายจะมีลักษณะอย่างไร” (What do gender-responsive social protection policies look like)
ในการนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายในที่ประชุม โดยกล่าวว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักประกันแก่สตรีโดยระบุว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการดังกล่าว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 ได้สร้างแนวทางเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงทักษะที่เพียงพอและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สำหรับการคุ้มครองทางสังคมของไทยนั้นครอบคลุมประชากรทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย กฎหมายประกันสังคมมิได้ให้ประโยชน์แก่ผู้เป็นลูกจ้างในระบบการทำงานเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงลูกจ้างที่มิได้อยู่ในระบบที่ต้องการเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจด้วย ผู้ประกันตนยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน”

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน