ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน (side events) ของการประชุมรัฐสภา

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน (side events) ของการประชุมรัฐสภา ในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 (the Parliamentary Meeting on the occasion of the 63rd Session of the Commission on the Status of Women) ในหัวข้อ “การกีดกันทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในรัฐสภา (Sexism, harassment and violence against women in parliament)” ซึ่งจัดโดย สมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรป (PACE) และคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐฟินแลนด์

จากการอภิปรายในการประชุมนี้สรุปได้ว่า การใช้ความรุนแรงทางเพศถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ในบางกรณีมาจากเพื่อนร่วมงานในพรรคการเมืองของสตรีเองถือเป็นภัยคุกคามต่อนักการเมืองสตรี ซึ่งเป็นรูปแบบการกีดกันหรือการล่วงละเมิดทางเพศทั้งที่กระทำต่อบุคคลโดยตรง หรือกระทำผ่านวิธีการออนไลน์ (Social media) จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแต่ละประเทศควรพิจารณาให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับประเด็นเรื่องการกีดกันทางเพศโดยตรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เป้าหมายที่ 5 โดยรัฐสภาหรือแม้แต่พรรคการเมืองจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการร่วมแก้ไขปัญหานี้และให้มีการติดตามการนำอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ เช่น อนุสัญญาของคณะมนตรียุโรปว่าด้วยการป้องกันและการต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือ Istanbul Convention เป็นต้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้พบปะกับนางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภาด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน