Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , จนท.อบต.ผาทอง ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒,๐๙๐๐ กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , จนท.อบต.ผาทอง ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ หอประชุมบ้านแหน ๓ ม.๘ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดตามภาพ