Reporter&Thai Army

ร้อย.ม.1 ฉก.ม.2 จัด กพ.1 ชป. ทำการ ลว.พื้นที่สถานการณ์ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ป่า พิกัด NC 689421

เมื่อ 141130 มี.ค.62 ร้อย.ม.1 ฉก.ม.2 จัด กพ.1 ชป. ทำการ ลว.พื้นที่สถานการณ์ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ป่า พิกัด NC 689421 บ.ผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ปัจจุบันได้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเป็นบางส่วน ขณะนี้กำลังประสาน จนท.ไฟป่า และ ผญบ.ดำเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวครับ