Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 ปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 ปี 2561
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมมอบเกี่ยรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการบูรณาการ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันปกเกล้ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมความรู้ ว่าด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงควา

 

มพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงชีพ อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก และทรงมีพระปรีชาสามารถ ในหลากหลายด้าน ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้เหล่าข้าราชบริพารและพสกนิกรที่เข้ามาเฝ้า ทรงแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์เหนือที่จะกล่าวภาวนาได้ทั้งหมด โดยการฝึกอบรม ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 10 รุ่นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากอำเภออาจสามารถ และอำเภอหนองพอก รวมทั้งสิ้น 280 คน การฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติรักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับประชาชน ให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดอง บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

///////////
คมกฤช พวงศรีเคน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด