Uncategorized

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มาตรฐานและให้สามารถกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มาตรฐานและให้สามารถกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ที่ห้องฝึกอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยการบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 80 คน
นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติที่ประชารัฐทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะสถาบันหลักทางสังคมทั้ง”บ้าน วัด โรงเรียน” จะต้องเป็นสถาบันหลักขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างจริงจัง และกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันความเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม การติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก การดำเนินงานให้มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพ ในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรกตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557
กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 24 กันยายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องรวม 12 วัน 11 คืน ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 80 คน การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการ กาย จิต สังคม บำบัด จำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 3 วัน หลักสูตร 30 ชั่วโมง

////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด