เกษตรกร

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.(พ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ) จัดการอบรมและฝึกหัดการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.(เวอร์ชั่นรบพิเศษ) ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ,

13 ต.ค.61 กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.(พ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ) จัดการอบรมและฝึกหัดการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.(เวอร์ชั่นรบพิเศษ) ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ , กลุ่มข้าวพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอินทรีย์ , การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการเยียวยาแม่น้ำ คู คลอง