Reporter&Thai Army

ฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังประชาชน

ฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังประชาชน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกองโทปรีชา นวลน้อย ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ 6 ประธานพิธีเปิดฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังประชาชน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

โดยมีนายหมวดเอกเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลกที่ 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายหมวดตรีวิทยา อับดุลเลาะห์ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ 6, สภ.สุไหงโก-ลก, สภ.มูโนะ, ฉก.นราธิวาส30 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ตำบล และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ตำบลปาเสมัส ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลกที่ 6, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ, ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน และชุดครูฝึก

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ