ข่าว จันทบุรี

พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันนี้ ( 14 พ.ย.66 ) ที่โถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี แม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการภูมิภาค ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยว สร้างรายได้และความมั่งคง ลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกรและพสกนิกรชาวจันทบุรี ชาวจันทบุรีจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกเหนือจากโครงการพระราชดำริฯ ที่มีอย่างมากมายแล้ว โครงการพระราชดำริฯ ฝนหลวงจึงมีส่วนช่วยชาวจันทบุรีในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และปรับสมดุลธรรมชาติ อีกทางหนึ่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334