นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันนี้(13 ธ.ค. 2561) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ก่อนเข้าสู่การประชุม ได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด
จากนั้นที่ประชุมได้หารือในเรื่องแนวทางการจัดทำแผนการก่อหนี้ผูกพัน แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวม และแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ::: รายงาน