Uncategorized

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด การกำหนดสถานที่หรือสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด

////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ::: รายงาน