ร้อยเอ็ดเร่งป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว160คนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์การบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


ร้อยเอ็ดเร่งป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว160คนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์การบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–
เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมประดับเงินโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นร้อยเอ็ดนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โดยการดำเนินงานของ นางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีนายจ้างสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 495 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวที่รับอนุญาตให้ทำงานรวม 897 คนในจำนวนนี้ เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จำนวน 698 คนโดยได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งผู้รับใช้ในบ้าน และกรรมกร ในประเภทกิจการต่างๆ 

เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเรื่องการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ทำให้ประเทศไทยถูกจับตามองว่าไม่พยายาม ที่จะปกป้องและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จนนำไปเป็นประเด็น เพื่อกีดกันทางการค้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดอบรม โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนายจ้างและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 160 คน 

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวที่จะขึ้นในวันนี้ จะช่วยให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว มีความรู้เข้าใจ กฎระเบียบตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ที่ประกาศบังคับใช้ใหม่ และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–