Uncategorized

ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมอสม.ประจำเดือน

ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมอสม.ประจำเดือน
๛[รับค่าปวยการ]๛

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561

เวลา 09.10 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่,ประธานอสม.แต่ละหมู่บ้าน
ได้ออกติดตามเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงาน/รับฟังโครงการ แบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ,ธรรมนูญตำบลโนนรัง และจิตอาสา เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการจัดการด้านสุขภาพชุมชนตามแผนโครงการธรรมนูญสุขภาพตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการดำเนินงานตำบลโนนรัง
โดยมีท่านประธานอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ตำบลโนนรังเข้าร่วมประชุมพร้อมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นจำนวน 113 คน
ณ หอประชุมรพ.สต.โนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด….

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

๛” 101 smart city”๛

ศรีไพร ทูลธรรม : ข่าว/ภาพ