โนนรัง”เปิดตัวอาจารย์ชาวต่างประเทศ”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!


โนนรัง”เปิดตัวอาจารย์ชาวต่างประเทศ”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.*
*นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
**นายทองศูนย์ นนท์อ่อน ครูประสานงานในพื้นที่ตำบลโนนรัง,นางกาญจนธัฐ ชมภูบุตร ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,ร่วม”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

มีผู้เข้าเรียนฝึกอบรมจำนวนร่วม 20 คน

**โดยอาจารย์พอล เพิ่มพิพัฒน์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมโครงการภาษาเพื่อสื่อสารในครั้งนี้มีอาจารย์จากต่างประเทศ 4 ประเทศมาสอนนักเรียนในตำบลโนนรังมี***Mr.Ken West from USA
Merv H. From Canada
John D. From England
Rudi H.from Germany

**** ในครั้งนี้เป็นการสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯอสม.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกัน”เปิด”โครงการอบรมภาษาอังกฤษ”เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย”และตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบายของการพัฺฒนาของอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ฯ

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
//////////////////๑๐๑ smart city /////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด