พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ลงตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการเบี่ยงทางน้ำ ถมดินรุกล้ำลำคลองกระแจะ และตัดต้นไม้ริมคลอง


เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ลงตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการเบี่ยงทางน้ำ ถมดินรุกล้ำลำคลองกระแจะ และตัดต้นไม้ริมคลอง ของเอกชน ในพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม.ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะร่องกระแจะ

 

​ ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแม่ข่า ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม. ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชาวบ้านในชุมชนอุ่นอารี สืบเนื่องจากที่คณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ และได้ขอความร่วมมือเอกชนให้ดำเนินการขุดลอกดินที่นำไปถมออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันจากวันที่เข้าตรวจสอบ ปัจจุบันเอกชนดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงดทำกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่คลองกระแจะ​ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแม่ข่า การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย