จิตอาสาฯ จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML ม.๕ บ.มะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จว.ช.ม. โดยมี น.ส. ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี


เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.ร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. ,อ.สันป่าตอง ,จนท.ตร.จาก สภ.สันป่าตอง ,ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ,สรรพสามิตอำเภอ ,กฟภ.อ.สันป่าตอง ,เกษตรอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอ ,กิ่งกาชาด ,ภาคเอกชน และจิตอาสาฯ จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML ม.๕ บ.มะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จว.ช.ม. โดยมี น.ส. ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของทางภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ ขุนภัคดี จาก มทบ.๓๓ ในการจัดกิจกรรมรักชาติเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนภายในงาน ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่ผ่านมาของทางรัฐบาล
๒.จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
๓. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายกาวิละ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ต.มะขุนหวาน สร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ผลการปฏิบัติทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย