Uncategorized

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา และเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ปี 2561/62

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา และเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ปี 2561/62

 

ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดในสภาพพื้นที่จริงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

นายทวี จงประเสริฐ เผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลจึงได้กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนี้ 1) ได้รับสินเชื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท ระยะเวลา 6 เดือน 2) ได้รับประกันภัยความเสี่ยง เมื่อประสบภัยชดเชยไร่ละ 1,500 บาท 3) รัฐประสานสหกรณ์และภาคเอกชนมารับซื้อข้าวโพดตามคุณภาพ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ประกันราคาที่ 8 บาท และข้าวโพดสด ความชื้น 25% ราคา 5-6 บาท และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวนาปรังประมาณ 10เท่า ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรจะต้องใส่ใจในการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณต่อไร่สูง ฉะนั้น ผมขอให้น้องเกษตรกรได้ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน