ร้อยเอ็ด”จัด”โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒


ร้อยเอ็ด”จัด”โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายรุ้ง สอนอำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจัดอบรมกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้นำชุมชน,อสม,กรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน ๔๘ บ้าน ๒๔๐ คน
*รองศาตราจารย์ว่าที่พ.ต.ดร.กิติกรณ์ บำรุงบุญ
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรบรรยาย#!!

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
/////////////๑๐๑ smart city//////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด