Uncategorized

โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำรินครสวรรค์ในความพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ

โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำรินครสวรรค์ในความพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายปรีชาเดชพันธ์ รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการ พัฒนา และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล ตามแนวพระราชดํารินครสวรรค์ ในความพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายประกอบ ธีวีระพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นายชัชชัย กลีบมะลิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วน ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเปิดงาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตาม

 

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งค่านิยมหลักประการหนึ่งกำหนดให้รู้จักดำรงตนอยู่ให้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย กิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยม และเอกลักษณ์ ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการประมวลเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ทันกับ เปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของประชาชนที่ดำเนินการ โดยประชาชนและเพื่อประชาชนที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป