ข่าวรัฐสภา

ณ อาคารรัฐสภา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม เข้าพบปะหารือกับ พล.อ. โท บา ไท รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ และชี้แจงสถานการณ์ รวมทั้งความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะด้านนิติบัญญัติ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูประบบนิติบัญญัติ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น นับว่ามีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมาก โดยรัฐสภาทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ตลอดจนมีความร่วมมือในกรอบขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สมัชชารัฐสภาอาเซียน และสหภาพรัฐสภา เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการพบปะระหว่างสมาชิกรัฐสภาเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังมีความสัมพันธ์อันดีในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการทูต ด้านเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนด้านวัฒนธรรมและวิชาการ

โอกาสนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้ร่วมหารือและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 และการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน