Uncategorized ข่าว ชลบุรี

ทรภ.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่

ทรภ.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่

ในวันนี้ 14 ก.พ.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ประธาน พมพ.ทรภ.1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (ระดับผู้บริหาร) ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residence อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ ประจำปี งบประมาณ 2561-2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645