ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

นำโดย นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานคลินิกหมอครอบครัวสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายอำเภอดงเจริญ นายอำเภอบางมูลนาก นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขุนเณร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางมูลนาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก และผู้บริหารจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ การบริหารจัดการระบบปฐมภูมิในอนาคตส่วนใหญ่ต้องการให้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ และลดความซ้ำซ้อนของหน่วยบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นตรงกับหลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการปฐมภูมิภายใต้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พบว่า มีทั้งประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จปัจจัยสำคัญขึ้นกับความรู้ความเข้าใจของฝ่ายการเมืองในระดับท้องถิ่นและท้องที่ โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขยังประสงค์ให้ระบบบริการทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เนื่องจากหากมีการถ่ายโอนไปยังส่วนท้องถิ่นอาจทำให้เกิดอุปสรรคระหว่างหน่วยงานที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ อาทิอัตรากำลังที่ยังขาดแคลนในหลายพื้นที่จะยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบมากยิ่งขึ้นในช่วงที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ และด้านการคลังและการงบประมาณสำหรับบุคลากรที่ยังขาดแคลนไม่อาจตอบสนองต่อนโยบายที่มุ่งหวังได้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน