ข่าวรัฐสภา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมการ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมการ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง การส่งเสริมการดำเนินงานท่าเรือระนอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนองเพื่อนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ต่อมาเวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง และการส่งเสริมการดำเนินงานท่าเรือระนอง
จากนั้น ลงพื้นที่ ณ การท่าเรือระนอง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้แทนกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน