ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม โดยสมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ การเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน