ข่าวรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท’

ในราชการกรมการปกครอง

บ่ายวันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา 13.00 น. กรมการปกครอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการฝ่ายปกครองบรรจุใหม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี’ รุ่นที่ 3 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4) อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวต่อข้าราชการใหม่ฝ่ายปกครอง ความตอนหนึ่งว่า :

“การพัฒนาองค์กรและสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยรวม มี 2 เรื่องสำคัญ ที่วิทยากรขอฝากเป็นข้อคิดแก่ทุกท่าน หนึ่ง คือ การที่ทุกคนต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้ 100 % ไม่ใช่ 70 หรือ 50 % ในประเทศใดก็ตาม ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งยังยึดติดอยู่กับวัตถุนิยม ชอบการประจบประแจงเอาใจ กินสินบาท คาดสินบน เน้นทุกสิ่งที่ทำเพื่อเงิน อวดโอ้ ขี้โม้คุยโว สำคัญตนผิดกระทั่งเป็นความหลงลืมตัว แทนที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว มีความถ่อมตน เมื่อนั้นคุณธรรม จิตใจคนก็จะตกต่ำ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด อย่างน่าเสียใจที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลย น้องๆ เป็นข้าราชการใหม่ อายุยังน้อยมาก อายุราชการอีกยาวไกล สามารถที่จะบำเพ็ญคุณประโยชน์ คุณงามความดี เสริมสร้างหลักจริยธรรมจรรยาให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองไทยของเรา

อีกประการหนึ่ง พี่น้องเพื่อนข้าราชการ จงได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ในการดำรงรักษาประเทศชาติและร่วมกันปกป้องสถาบันอันมีความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินไทยด้วยความจงรักภักดี เราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดีที่จะเป็นเกราะป้องกันตัว และคุ้มครองรักษาประเทศชาติ ผู้คิดร้ายต่อแผ่นดินจะแพ้ภัยตนเอง”

#กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย#
#วุฒิสภา#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#