ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำเกี่ยว
กับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี และรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจราจร ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การจัดการพื้นที่น้ำท่วมขัง และน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตร โดยคณะกรรมการฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
โอกาสนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ตัวแทนศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสภาพเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน