Reporter&Thai Army

รองทัพภาคที่ 3 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562 ขอให้ทุกท่านช่วยกันปลูกฝังความรักชาติ…เสริมความมั่นคงประเทศ

รองทัพภาคที่ 3 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562 ขอให้ทุกท่านช่วยกันปลูกฝังความรักชาติ…เสริมความมั่นคงประเทศ

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้นำมวลชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยคุกคามที่ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ ภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุดมการณ์มีจิตอาสาและมีศักยภาพคัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่นของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 9 อำเภอ จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมือง ต่อการเลือกตั้งปี 2562 ,ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ,การปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกความรักชาติ , การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นแถวชิด พร้อมนี้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก