ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ(ตึกเก่า)วิทยาลัยชุมชนยโสธร บ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.ดร.คูณ วงค์อนันต์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ในการนี้มี ดร.ชัยวิวัฒน์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการศึกษาต่อโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาในทุกสาขาวิชาและเข้าใจระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนยโสธรและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยชุมชนกำหนดเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมสามารถเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลธุรกิจ และ สาขาวิชาการจัดการค้า รวมทั้งสิ้น 180 คน


พร้อมกันนี้ ดร. ชูชาติ แก้วนอกผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้พบปะนักศึกษาใหม่ สร้างสรรค์ สิ่งที่ดี เพื่อขับเคลื่อน สู่เป้าหมายและความสำเร็จของอนาคต

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน