ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

14 มิถุนายน 2567  ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมนี้ ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีมอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในวันและเวลาเดียวกัน และถ่ายทอดสัญญาณไปยังส่วนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงต่างๆ และนายอำเภอ เข้าร่วมรับมอบ

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กร มูลนิธิภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ร่วมกันดำเนิน “โครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็นโครงการ ลำดับที่ 2 จาก 10 โครงการ เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้ โดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ดำเนินการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม

สมนึก บุญศรี  รายงาน