Uncategorized

การประชุมสานพลังเครือข่าย พัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูล กขป. เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมสานพลังเครือข่าย พัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูล กขป. เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่วัดโพธิ์สว่าง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายดิลก อ่อนลา สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ร่วมกันพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงและจัดการระบบข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(พชอ.) ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานอย่างมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเข้าด้วยกันทำให้สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น มีระบบและกลไกการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์โดยมียุทธศาสตร์กลไกการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กร ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพ

 

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์