Uncategorized

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ระวังไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ระวังไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561


เวลา 08.30 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการ “ โรงเรียนอุปถัมภ์ “ ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ ) เพื่อป้องกัน/ระวังเหตุไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาขญากรรมและยาเสพติด เน้นเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 4 ด้าน
1. การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
2.การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง
3. การรู้เท่าทันและห่าวไกลยาเสพติด
4.การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ตามนโยบายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำเนินการโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี