Uncategorized

จ.นนทบุรีฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ รุ่นที่ 2

จ.นนทบุรีฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ รุ่นที่ 2


วันนี้ ( 31 ส.ค.61) ที่ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 133 คน ตามหลักสูตร “การเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2

โดยมีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการอบรมในครั้งนี้ว่า ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในตำแหน่งหน้าที่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล , มีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใส และเป็นธรรม , ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างคุ้มค่า เพียงพอและมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และประชาชนเป็นหลัก พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการบรรจุใหม่เกี่ยวกับ “การครองตน ครองคน ครองงาน” โดยขอให้เรียนรู้ถึงบริบทของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่อาศัยและมีความเจริญค่อนข้างสูง ข้าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงมีบทบาทการทำงานที่แตกต่างจากข้าราชการในจังหวัดอื่นๆ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี