Uncategorized

นครแม่สอด=ชาวบ้านในเขตชุมชนอิสลามนครแม่สอด ยื่นหนังสือถึง ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีฯ ขอปรับปรุงเส้นทาง ในพื้นที่= สท.นครแม่สอด เสนอ สร้างเป็น คสล. งบ ปี 2562

นครแม่สอด=ชาวบ้านในเขตชุมชนอิสลามนครแม่สอด ยื่นหนังสือถึง ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีฯ ขอปรับปรุงเส้นทาง ในพื้นที่= สท.นครแม่สอด เสนอ สร้างเป็น คสล. งบ ปี 2562 แล้ว

ที่สำนักนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล “รองชอก” รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มารับหนังสือจากพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ในเขตชุมชนอิสลามนครแม่สอด ที่มายื่นหนังสือขอความอนุเคาะห์เรื่องถนนเส้นมูฮายีรินกับเส้นถนนศรีพานิช(ซอยบ้านป้าแก้ว) เขต เทศบาลนครแม่สอดเพื่อขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด(สท.นครแม่สอด) เข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนให้ดีขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาโดยขอให้มีการปรับปรุงให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ ซึ่งฝ่ายบริหาร เทศบาลนครแม่สอดได้รับเรื่องเพื่อยื่นถึงนายกเทศมนตรีนครแม่สอดดำเนินการตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้ล่าสุดนั้นสำหรับซอยบ้านป้าแก้ว ถนนศรีพานิชนั้น ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เขต 2 ( สท.เขต 2) ได้ ดำเนินการเสนอ ให้ดำเนินการ ผ่านงบประมาณในปี 2562 แล้ว ระยะทางประมาณ 680 เมตร เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)

//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน